Regulamin zakupów

§ 1
Ogólne Warunki Współpracy

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy (dalej zwane: „OW”) regulują zasady realizacji zamówień przez ATACAMA S.C., zwaną dalej: „Dostawcą” na rzecz przedsiębiorcy, zwanego dalej: „Zamawiającym”.

 2. OW nie znajdują zastosowania do konsumentów.

 3. Treść zamieszczona na stronie sklepu internetowego www.atacama.com.pl, www.atacama-gift.pl stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., nr 16, poz. 93 wraz z późn. zm.) i powinna być interpretowana wyłącznie jako informacja, o której mowa w treści art. 71 ustawy kodeks cywilny.

 4. Zamówienia można składać w formie:

  1. pisemnej

  2. mailowej - na adres przedstawiciela handlowego

  3. faxem: +48 22 897 17 17

  4. poprzez stronę sklepu internetowego www.atacama.com.pl, www.atacama-gift.pl

  Zamówienie powinno zawierać opis produktu, ilość, cenę i planowany termin realizacji.

 5. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu przez Dostawcę terminu i formy dostawy oraz ceny i warunków płatności.

 6. Zamówienia składane przez sklep internetowy wymagają określenia: adresu dostawy. Zamówienia te wymagają weryfikacji przez pracownika lub przedstawiciela Dostawcy i przekazania do dalszej realizacji, o czym Zamawiający zostanie poinformowany mailem. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu przez pracownika lub przedstawiciela Dostawcy terminu i formy dostawy oraz ceny i warunków płatności.

§ 2
Pierwsze zamówienie dla nowych Klientów

 1. Składając pierwsze zamówienie u Dostawcy, Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny odpis z odpowiedniego Rejestru (tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego). Każda nowa firma w naszej bazie kontrahentów jest sprawdzana przez naszego ubezpieczyciela – firmę Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA.

 2. Termin realizacji zamówienia określony zostaje w porozumieniu z Dostawcą. Termin finalnego dostarczenia produktu uzależniony jest od dostępności danego produktu u Dostawcy. W szczególnych przypadkach Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia. W takim wypadku Dostawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zmianie, wskazując nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia Zamawiającemu przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia. Aby z przedmiotowego prawa skorzystać Zamawiający zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o dokonaniu zmiany terminu.

 3. Przy realizacji pierwszych dwóch zamówień płatność za zamówienie następuje w 100% w następujący sposób:

  1. towar wysyłany jest za pobraniem, albo

  2. płatność przelewem na podstawie faktury Pro forma, natomiast wysyłka towaru następuje dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie Dostawcy.

 4. Do momentu całkowitego uregulowania całej ceny przez Zamawiającego towar pozostaje własnością Dostawcy.

 5. Zamawiający ma prawo ubiegać się o otwarcie linii kredytowej u Dostawcy. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej. Możliwość otwarcia linii kredytowej dotyczy klientów o udokumentowanej historii współpracy z Dostawcą i nie zalegającymi z płatnościami u Dostawcy. Ostateczna decyzja w przedmiocie otwarcia dla Klienta linii kredytowej należy wyłącznie do uznania Dostawcy.

§ 3
Dostawy i transport do Zamawiającego

 1. Zamówienia o wartości niższej bądź równiej kwocie 1500 PLN netto realizowane będą na koszt Zamawiającego (koszt transportu za 1 szt. kartonu do 30 kg na terenie Polski przez Dostawcę do Zamawiającego = 19,80 PLN netto).

 2. Usługi dodatkowe:

  Dostawa w następnym dniu roboczym do godziny 9:00 – w zależności od wagi i ilości paczek płatne dodatkowo zgodnie z cennikiem przewoźnika DHL, lub UPS aktualnym w chwili przekazania zamówienia do realizacji; tj. 50 - 133 PLN netto;
  Dostawa w następnym dniu roboczym do godziny 12:00 – w zależności od wagi i ilości paczek płatne dodatkowo zgodnie z cennikiem przewoźnika DHL, UPS aktualnym w chwili przekazania zamówienia do realizacji; tj. 45-68 PLN netto;
  Dostawa w sobotę – dodatkowo 50% opłaty podstawowej.
  Usługi te są dostępne zgodnie z tabelą kodów pocztowych – informacja dostępna na prośbę u przedstawiciela handlowego.
  Czas realizacji zamówień uzależniony jest od dostępności danego produktu.

 3. Termin realizacji zamówienia od 2 dni do 21 dni.

 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe braki asortymentu u producenta.

 5. Dostawy są realizowane przez firmę kurierską DHL, zgodnie z aktualnym cennikiem.

 6. Realizacja częściowa zamówienia jest możliwa tylko na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. Domyślnie towar jest wysyłany po skompletowaniu całego zamówienia.

§ 4
Reklamacje

 1. Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu, tj. w obecności kuriera. Wszelkie stwierdzone uszkodzenia, bądź braki ilościowe Zamawiający jest obowiązany zgłosić Kurierowi.

 2. W przypadku dostawy towaru niewłaściwego lub uszkodzonego, Zamawiającemu przysługuje bezpłatna wymiana towaru lub uzupełnienie, w razie dostarczenia ilości niezgodnych z zaakceptowanym przez Dostawcę zamówieniem.

 3. Termin składania reklamacji wynosi 7 dni od daty otrzymania dostawy. Towar nie może posiadać śladów przeróbek, dodatkowych wykończeń w postaci nadruków, haftów lub innych, które nie zostały wykonane przez Dostawcę oraz nie może mieć oznak używania.

 4. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest nadesłanie jej w formie pisemnej, mailowej bądź  faxem i - jeżeli nie ma innych ustaleń - dostarczenie reklamowanego towaru do biura Dostawcy. Przyjęcie reklamacji musi być potwierdzone przez pracownika lub przedstawiciela Dostawcy.

 5. Koszty doręczenia reklamowanego towaru ponosi Zamawiający. Strony mogą w tym zakresie dokonać odmiennych ustaleń.

 6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru powstałe w wyniku działań / zaniechań firmy transportowo- kurierskiej.

 7. Odcienie kolorów towarów w katalogu oraz na stronach internetowych mogą różnić się od rzeczywistych. Reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.

 8. Towary zamówione z Wyprzedaży nie podlegają reklamacji.

 9. Opłata manipulacyjna za zwrot towaru wynosi 15%. Koszty transportu ponosi Zamawiający.


 

§ 5
Pozostałe warunki

 1. Dostawca może w każdym czasie zmienić OW poprzez udostępnienie na stronie internetowej Dostawcy. Zmiany OW nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Zamawiającego przed datą wejścia w życie takich zmian.

 2. W sprawach nieuregulowanych w OW, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 3. Ewentualne spory strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia między Stronami, spory poddane będą pod rozstrzyganie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Dostawcy.

 

Powyższy Regulamin może zostać uaktualniony/zmieniony bez uprzedzenia w każdym czasie.